Kontakt
TĘCZOWA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA - Samorządowe Przedszkole nr 123 w Krakowie


procedura

ponad 4 lat temu

 

 

 

 

PROCEDURA

Numer BHP 1/2020

 

Strona:  1

Stron: 5

 

Obszar

Samorządowe Przedszkole nr 123

               Gmina Miejska Kraków

 

Procedura

 

Procedura dotycząca ochrony pracowników i dzieci przed koronawirusem

 

 

SPIS TREŚCI

Cel:

 1. OCHRONA PRACOWNIKÓW I DZIECI PRZED KORONAWIRUSEM
 2. .WŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE ZAPOBEGAJACE ZARAŻENIU KORONAWIRUSEM

 

Opracował

Nazwisko

 

Data

 

Podpis

 

Nr edycji:1

Zatwierdził

 

 

 

Nr egz:1

                       

 

1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania z dziećmi potencjalnie chorymi oraz postępowania w Przedszkolu w taki sposób, aby zdrowe dzieci nie były narażane na niebezpieczeństwo zarażenia się od dziecka chorego, lub ustalenie działań, które zminimalizują to ryzyko.

2. Niniejsza procedura jest wytyczną do postępowania, jednak wszelkie działania są kwestią zdrowego rozsądku, rozmów i współpracy
z rodzicami/opiekunami prawnymi.

3. Procedura dotyczy wszystkich pracowników Przedszkola, wychowanków,
 a także rodziców/opiekunów prawnych wychowanków placówki.

4. Ze względu na sytuację epidemiczną ogranicza się łączenie dzieci
między poszczególnymi grupami. 

5. Rodzice starają się przyprowadzać i odbierać dzieci zgodnie
z godzinami funkcjonowania grupy.

 

Objawy zakażenia koronawirusem przypominają te w przypadku grypy
i obejmują: gorączkę, kaszel oraz trudności z oddychaniem. Ponadto
u zakażonych pojawiały się również bóle mięśni, ból głowy, ból gardła, krwioplucie, a czasem biegunka. Objawy te zwykle pojawiały się między 2 a 14 dniem po zakażeniu.

Do zachorowania w powodu koronawirusa COVID-19 niezbędne jest zakażenie, czyli:

 • kontakt bezpośredni z osobą chorą (np. przy udzielaniu pomocy medycznej, w pracy, przebywanie w tym samym pomieszczeniu, wspólne podróżowanie lub mieszkanie razem),
 • podróżowanie do regionu, w którym wybuchła epidemia w ciągu 14 dni przed pojawieniem się objawów,
 • praca w miejscu udzielania pomocy medycznej, gdzie przebywali i byli leczeni chorzy na koronawirus.
 1. Wprowadza się obowiązek zachowania bezpiecznej odległości od rozmówcy (1,5-2,0 m),
 2. Grupy dzieci w Przedszkolu będą przebywać w wyznaczonych
  i stałych salach. Zaleca się kontakt z rodzicami za pomocą urządzeń teleinformatycznych.
 3. Wprowadza się obowiązek regularnego i dokładnego mycia rąk wodą
  z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 4. Zapewnienia się pracownikom oraz dzieciom i rodzicom dostęp do miejsc,
  w których mogą myć ręce mydłem i wodą.
 5. Umieszcza się dozowniki z mydłem lub innym płynem odkażającym
  w widocznych miejscach i zapewnienie ich regularnego napełniania.
 6. Wywiesza w widocznym miejscu informacji, jak skutecznie myć i odkażać ręce.
 7. Upowszechnia się wśród pracowników, dzieci i rodziców wiedzę z zakresu zakażenia koronawirusem (np. poprzez organizowanie dodatkowych szkoleń w tym zakresie, przygotowanie plakatów informacyjnych, rozsyłanie e-maili itp.) z wyszczególnieniem aby: NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, przestrzegać higieny kaszlu i oddychania – podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza
  i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie co najmniej 60% alkoholu).
 8. Wprowadza się obowiązek zwracania uwagi pracownikom, rodzicom
  i dzieciom, aby nie kasłali i nie kichali w kierunku innych osób.
 9.  Wprowadza się obowiązek zapewnienia, aby pomieszczenia były czyste
  i higieniczne:
 • powierzchnie dotykowe takie jak: poręcze, klamki i powierzchnie płaskie,
  w tym blaty w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatura, włączniki muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem,
 • wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody
  z detergentem,
 • wycofuję się zabawki, przedmioty, których nie można dezynfekować (pluszowe zabawki, elementy z papieru itp.).
 1.  Nauczyciele Przedszkola wzmacniają działania edukacyjne przypominając dzieciom zasady higieny. Swoje działania odnotowują
  w dzienniku zajęć przedszkola.
 2.  Nauczyciele odwołują zaplanowane wycieczki w miejsca, gdzie mogą występować duże skupiska ludzkie.
 3.  Nauczyciele oraz pozostały personel zapewnieniom dzieciom odpowiednie warunki sanitarne, opiekuńcze i edukacyjne.
 4.  Nauczyciele zapewniają warunki do zadbania o właściwą sprawność fizyczną dzieci, co wpływa na zmniejszenie liczby zachorowań, zmusza organizm do zwiększenia wysiłku fizycznego, immunologicznego
  i metabolizmu, przez co wzmacnia układ odpornościowy wychowanka.
 5.  Wprowadza się obowiązek edukacji dzieci w zakresie:
 • prawidłowego korzystania z sanitariatów (podnoszenie, opuszczanie deski klozetowej, spuszczanie wody),
 • mycia rąk po skorzystaniu z toalety,
 • mycia rąk przed posiłkami i po posiłkach,
 • prawidłowego zachowania się przy stole (korzystanie z własnych sztućców),
 • spożywanie posiłków z talerza przeznaczonego dla danego dziecka, picie napojów tylko z kubka przewidzianego dla danego dziecka itp.),
 • zakazu wkładania zabawek do buzi, przestrzegania przed całowaniem się dzieci, ochrony przed wkładaniem rąk do buzi, obgryzania paznokci,
 • prawidłowego zachowania się podczas kichania i kaszlu, wycierania nosa w jednorazową chusteczkę.
 1.  Zobowiązuje się pracowników do ścisłej współpracy
  z rodzicami/opiekunami prawnymi w zakresie higieny dzieci oraz zdrowia.
 2.  Zobowiązuje się pracowników kuchni lub dostawców pożywienia dla dzieci do utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 3.  Personel pomocniczy zobowiązuję się do bieżącej wymiany i uzupełniania mydła i papieru toaletowego w każdej toalecie, tak, aby zapewnić ciągły dostęp do podstawowych środków higieny.
 4. W miejscach ogólnodostępnym umieszcza się środki dezynfekcyjne.
 5. Toalety dla dzieci i pracowników wyposaża się w jednorazowe ręczniki
  i dozowniki do mydła.
 6.  Do Przedszkola przyjmowane są TYLKO DZIECI ZDROWE.
 7. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci przedszkolu nauczycielka może nie przyjąć dziecka, u którego widać wyraźne objawy infekcji.
 8. Jeżeli dziecko lub rodzic/opiekun, domownik ma: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów lub rejonów Polski, gdzie szerzy się koronawirus, lub jeżeli poddany jest kwarantannieNIE należy przyprowadzać dziecka do Przedszkola.
 9.  Rodzice/opiekunowie, podpisują ankietę epidemiologiczną (załącznik nr 1).
 10.  W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii (np. przewlekły katar lub kaszel) rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego dobry stan zdrowia.
 11.  Rodzice mają obowiązek zgłaszania nauczycielowi lub dyrekcji wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych lub pasożytniczych dziecka. Nauczyciel ma obowiązek poinformować pozostałych rodziców o zaistniałej sytuacji i zwrócenia uwagi na niepokojące objawy u dzieci.
 12.  Zapewnienia się dopływ świeżego powietrza do sal dydaktycznych. Przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych, nie należy otwierać okien podczas obecności dzieci w Sali, ponieważ może to doprowadzić do wychłodzenia organizmu dziecka i przewiania, a w następstwie do rozwoju chorób, przeziębień i osłabienia układu odpornościowego dzieci.
 13.  Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z istniejących na terenie przedszkola placów zabaw. Sprzęt, którego nie można codziennie dezynfekować, należy oznaczyć taśmą i odpowiednio zabezpieczyć przed używaniem.
 14.  Dyrektor zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków. Dyrektor placówki wywiesza w widocznym miejscu
  w Przedszkolu instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej.
 15.  Dyrektor Przedszkola nie zgłasza wystąpienia choroby zakaźnej, jednakże prowadzi działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób. Zgłoszenia dokonuje lekarz rodzinny, który podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie, chorobę zakaźną lub zgon z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej.
 16.  Dyrektor Przedszkola ściśle współpracuje z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz sprawdza na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia lub Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 17.  Dyrektor Przedszkola na tablicy ogłoszeń informuje rodziców, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola należy mu się zasiłek opiekuńczy.
 18.  Dyrektor nie angażuje się w zajęcia opiekuńcze nauczycieli i innych pracowników powyżej 60 roku życia, a także w miarę możliwości unika się rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki nad dziećmi.
 19.  Dyrektor wyznacza pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę
  w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. Umieszcza w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych oraz numery telefonów rodziców.
 20.  Dyrektor organizuje bezpieczne spożywanie posiłków, poprzez spożywanie posiłków w małych grupach, czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce
  z dodatkiem detergentów temperaturze min. 60oC lub je wyparza.
 21. W kuchni dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności, np. korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni
  i sprzętów.
 22.  Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, po przebytej przez niego chorobie zakaźnej, zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia od lekarza rodzinnego, że dziecko jest po zakończeniu leczenia, nie jest chore i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla innych wychowanków placówki
  i personelu.

W przypadku powzięcia, że u pracownika lub dziecka potwierdzono zakażenie COVID-19, wprowadza się działania zmierzające do:

 • przeprowadzenia dokładnej dezynfekcji stanowiska/stanowisk pracy, na których osoba zakażona świadczyła pracę (wszystkie przedmioty,
  w szczególności narzędzia i maszyny, z którymi miała kontakt osoba zakażona, powinny podlegać szczegółowej dezynfekcji za pomocą specjalistycznych preparatów na bazie co najmniej 60% alkoholu),
 • zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy (o ile nie zostały poddane kwarantannie decyzją Powiatowego Inspektora Sanitarnego) wszystkich osób, które miały bezpośredni kontakt z danym pracownikiem w okresie 14 dni poprzedzających stwierdzenie zakażenia (chodzi tu o osoby, które miały bliski kontakt z danym pracownikiem, polegający na kontakcie bezpośrednim - np. podaniu ręki, narażeniu na kaszel osoby chorej – przebywaniu w bezpośredniej bliskości – twarzą w twarz – osoby chorej,
  w odstępie mniejszym niż 2 metry przez ponad 15 minut, przebywanie
  w tym samym pomieszczeniu co osoba zakażona w odstępie mniejszym niż
  2 m przez co najmniej 15 minut,
 • wprowadza się stosowanie, w miarę możliwości, indywidualnych narzędzi pracy (m.in. długopisów wykorzystywanych np. do podpisywania się na liście obecności),
 • W przypadku, gdy dziecko lub pracownik przedszkola został skierowany do szpitala z podejrzeniem choroby zakaźnej, która aktualnie wskazywana jest jako niosąca ryzyko epidemii, dyrektor tej placówki w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym oraz organem prowadzącym, może podjąć decyzję
  o zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.

Opracował: Adrian Robak – Główny Specjalista ds. BHP

Dostosowanie do Przedszkola nr 123 – Violetta Świątko -dyrektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEKS NR 1

 

Do procedury dotyczącej ochrony pracowników i dzieci przed koronawirusem.

 

aneks dotyczy treści zawartych w punkcie 4

Punkt 4   otrzymuje brzmienie

Liczebność grupy przedszkolnej wynosi do 25 dzieci, a w pierwszej kolejności z Przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Aneks obowiązuje od 1 sierpnia 2020r.

 

Brak zdjęć w tej galerii