Kontakt
TĘCZOWA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA - Samorządowe Przedszkole nr 123 w Krakowie

RODO

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU
DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Samorządowe Przedszkole nr 123 w Krakowie i są one podawane w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.
 

Informujemy, że:

1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

5. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody.

6. Samorządowe Przedszkole nr 123 nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz nie realizuje zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Dominik Strzebak

e-mail. inspektor6@mjo.krakow.pl