Kontakt
TĘCZOWA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA - Samorządowe Przedszkole nr 123 w Krakowie

STATUT

 

 

STATUT PRZEDSZKOLA

 

Tęczowa Akademia Przedszkolaka

Samorządowe Przedszkole nr 123

ul. M. Miechowity 4,
31-475 Kraków

 

 

Postanowienia ogólne

§ 1

Nazwa i rodzaj przedszkola

 

1. Samorządowe Przedszkole nr 123 jest przedszkolem publicznym.

2. Nazwa przedszkola brzmi:

"Tęczowa Akademia Przedszkolaka" - Samorządowe Przedszkole nr 123

3. Siedzibą przedszkola jest

ul. Macieja Miechowity 4, Kraków 31 - 475

tel: 12 411 29 07, e-mail:p123@mjo.pl  oraz  przedszkole123@wp.pl

Filia przedszkola

ul. Stanisława ze Skalbmierza 7, Kraków 31-436

tel: 12 411 35 16

4.. Organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków z siedzibą

     Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Krakowie.

 

§ 2

 

1. Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

1) przedszkolu – należy przez to rozumieć Tęczową Akademię Przedszkolaka Samorządowe Przedszkole nr 123 w Krakowie.

2) statucie – należy przez to rozumieć Statut Tęczowej Akademii Przedszkolaka SamorządowegoPrzedszkola nr 123 w Krakowie.

3) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego przedszkola,

4) rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 

                                                                       § 3

                                                 Cele i zadania przedszkola

1. Cele przedszkola to ukierunkowanie rozwoju dziecka oraz jego wczesna edukacja zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

 

2. Przedszkole realizuje zadania wynikające z powyższych celów poprzez:

1) Prowadzenie bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie ustalonym przez organ prowadzący, wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym
i poznawczym obszarze jego rozwoju;

2) Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

3) Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

4) Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

5) Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych
do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania,
z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;

6) Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;

7) Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących
do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

8) Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie
o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;

9) Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;

10) Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
11) Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;

12) Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;

13) Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa
w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

14) Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych
o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

15) Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące
do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;

16)   Wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka.

17) Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur;

18) Umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej, etnicznej i religijnej na podstawie stosownych rozporządzeń;

19) Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola.

20)  Organizowanie zajęć dodatkowych z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych i możliwości dzieci.

a)nieodpłatnie prowadzone przez nauczycieli lub instruktorów organizacji pozarządowych;

b)naukę religii włącza się do planu zajęć przedszkolnych.

§ 4

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana na zasadach określonych
  w przepisach odrębnych;
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana wychowankowi w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych
  i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu,
  w celu wspierania jego potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz środowisku społecznym;
 3. Potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu wynika
  w szczególności:
 1. z niepełnosprawności,
 2. z niedostosowania społecznego,
 3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
 4. z zaburzeń zachowania i emocji,
 5. ze szczególnych uzdolnień,
 6. ze specyficznych trudności w uczeniu się,
 7. z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,
 8. z choroby przewlekłej,
 9. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
 10. z niepowodzeń edukacyjnych,
 11. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,
 12. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom;
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:
 1. dziecka,
 2. rodziców dziecka,
 3. dyrektora przedszkola,
 4. nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty prowadzącego zajęcia z dziećmi,
 5. pielęgniarki ze środowiska,
 6. poradni,
 7. asystenta edukacji romskiej,
 8. pomocy nauczyciela,
 9. pracownika socjalnego,
 10. asystenta rodziny,
 11. kuratora sądowego,
 12. organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne
  i nieodpłatne;
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola;
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
 1. zajęć rozwijających uzdolnienia,
 2. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
 3. zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 4. porad i konsultacji.
 1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
 1. rodzicami dzieci,
 2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
 3. placówkami doskonalenia nauczycieli,
 4. innymi przedszkolami,
 5. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.
 1. W przypadku gdy w wyniku udzielanej dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie następuje poprawa jego funkcjonowania w przedszkolu, dyrektor przedszkola może wystąpić za zgodą rodziców dziecka do publicznej poradni z wnioskiem
  o przeprowadzenie diagnozy problemu dziecka w celu wskazania sposobu jego rozwiązania;
 2. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla dzieci z odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z deficytami kompetencji
  i zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10;
 3. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla dzieci z zaburzeniami
  i odchyleniami rozwojowymi, mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10;
 4. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści prowadzą działania mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, a także rozpoznanie ich zainteresowań i uzdolnień oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem tych zainteresowań i uzdolnień;
 5. Działania, o których mowa w ust. 14, obejmują obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;
 6. W razie stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista informują o tym niezwłocznie dyrektora. Dyrektor przedszkola informuje innych nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z dzieckiem, jeżeli stwierdzi taką potrzebę;
 7. Dyrektor przedszkola planuje i koordynuje udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres jej udzielania i wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. Podczas planowania udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 8. Dyrektor, planując udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z jego rodzicami i – w zależności od potrzeb – z innymi nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych i specjalistami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem, poradnią lub innymi osobami;
 9. O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną, ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor przedszkola niezwłocznie informuje pisemnie rodziców dziecka;
 10. Do zadań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów
  w przedszkolu należą w szczególności:
 1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci,
 2. określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci,
 3. rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających ich funkcjonowanie i uczestnictwo
  w życiu przedszkola,
 4. podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci
  w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania,
 5. współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym,
  w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń
  w środowisku utrudniających ich funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dzieci oraz planowania dalszych działań.
 1. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w przedszkolu prowadzą obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).
 2. W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista niezwłocznie udzielają dziecku tej pomocy w trakcie bieżącej pracy i informują o tym dyrektora przedszkola.
 3. Zadaniami pedagoga i psychologa w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej są:
 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań
  i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności
  w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie
  i uczestnictwo w życiu przedszkola,
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo dziecka w życiu przedszkola,
 3. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,
 4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci,
 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania i inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym
  i pozaprzedszkolnym dzieci,
 6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci,
 8. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
  1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola,
  2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 1. Zadaniami logopedy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej są:
 1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci,
 2. prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców
  w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń,
 3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci,
 4. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
  1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola,
  2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 5

Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi

 1. Przedszkole może organizować indywidualne nauczanie i wychowanie dzieciom
  o obniżonym ogólnie poziomie funkcjonowania intelektualnego, z dysfunkcją ruchu, uniemożliwiającą lub utrudniającą uczęszczanie do przedszkola, przewlekle chorym
  i innym, stale lub okresowo niezdolnym do nauki i wychowania w warunkach przedszkolnych;
 2. Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne, jeżeli poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna wskaże, że dziecko może przebywać w typowej grupie dzieci;
 3. Za zgodą na finansowanie przez organ prowadzący przedszkole może tworzyć oddziały integracyjne dla dzieci z określonym schorzeniem.

 

 

 

§ 6

Indywidualny model przedszkola

Przedszkole zmierza do wypracowania indywidualnego modelu przez:

 1. posiadanie własnego logo,
 2. objęcie wychowaniem przedszkolnym wszystkich dzieci z najbliższego środowiska,
 3. współpracę z organizacjami niosącymi pomoc dzieciom,
 4. promowanie placówki w środowisku,
 5. tworzenie wizerunku przedszkola przyjaznego dzieciom i rodzicom,
 6. podejmowanie działań umożliwiających dzieciom poznanie świata i człowieka,
 7. prowadzenie własnej strony internetowej,
 8. udział w projektach europejskich.

§ 7

Zadania przedszkola związane z nauką religii

Nauka religii w przedszkolu organizowana jest na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 983).

§ 8

Zadania związane z bezpieczeństwem

 1. W czasie zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu dyrektor powierzył prowadzenie oddziału
  w godzinach określonych harmonogramem.
 2. Do obowiązków wyznaczonych pracowników obsługi należy codzienna kontrola bezpieczeństwa terenu i stanu technicznego urządzeń. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek zagrożenia pracownik winien usunąć istniejące zagrożenie, ewentualnie zabezpieczyć teren, a w razie niemożności usunięcia zagrożenia zgłosić je dyrektorowi placówki, który podejmie stosowne decyzje;
 3. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczyciela i dodatkowo na każde 15 dzieci jednej osoby dorosłej. Wycieczki i spacery należy wpisywać do zeszytu spacerów i wycieczek z określeniem miejsca i godziny przewidywanego powrotu. Organizacja wycieczek odbywa się zgodnie z regulaminem spacerów i wycieczek przedszkola;
 4. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych oddziałów odbywają się ze sprzętem dostosowanym do ich potrzeb i możliwości. Od pierwszych dni pobytu na terenie przedszkolnego ogrodu uczy się dzieci korzystania z urządzeń zgodnie
  z zasadami bezpieczeństwa.
 5. Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu;
 6. Dzieci wracają z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych w kolumnę nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie;
 7. W trakcie zajęć dodatkowych nieodpłatnych,  prowadzonych na terenie przedszkola
  w danym roku szkolnym, opiekę nad dziećmi powierza się nauczycielom przedszkola prowadzącym ww. zajęcia, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci;
 8. Rodziców zobowiązuje się do współdziałania z nauczycielem, dyrektorem i pozostałymi pracownikami przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu
  w przedszkolu poprzez:
  1. informowanie nauczyciela o aktualnym stanie zdrowia dziecka, a szczególnie
   o chorobach, niedyspozycjach zagrażających jego zdrowiu i życiu,
  2. okazywanie dokumentu tożsamości przez osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka,
  3. współdziałanie z nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych domu i przedszkola w zakresie wdrażania u dzieci bezpiecznych zachowań;
 9. Spotkania z rodzicami organizowane w terminach wskazanych przez dyrektora lub nauczycieli z tygodniowym wyprzedzeniem oraz umawiane indywidualnie na prośbę rodzica.

§ 9

Bezpieczeństwo dzieci w drodze z domu do przedszkola i z przedszkola do domu

 1. Rodzice dziecka są odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo i mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania go z przedszkola. W przypadku wychowanków domu dziecka dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane przez wychowawcę;
 2. Rodzice powinni przyprowadzić dziecko do szatni i oddać pod opiekę osoby dyżurującej;
 3. Dziecko może być wyjątkowo przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców dziecka;
 4. Upoważnienie, które znajduje się w dokumentacji przedszkola, powinno zawierać imię
  i nazwisko, numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców;
 5. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego
  z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 6. W przypadku zgłoszenia się po dziecko osoby nieupoważnionej pisemnie lub osoby upoważnionej, której stan wskazuje na spożycie alkoholu lub narkotyków, dziecko nie będzie oddane pod jej opiekę;
 7. Podczas odbierania dziecka z przedszkola nauczyciel przekazuje dziecko pod opiekę osobie odbierającej. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi osoba odbierająca;
 8. Życzenia rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być poparte stosownymi prawomocnymi orzeczeniami sądowymi;
 9. Dziecko może być przyprowadzane do przedszkola od godz. 6.30 do godz. 9.00 lub
  w każdym innym czasie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub osobistym.
 10. Zgłaszanie późniejszego przyprowadzania dziecka wynika z konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków.
 11. W przypadku nieodebrania dziecka po upływie czasu godzin otwarcia placówki ma zastosowanie odpowiednia procedura obowiązująca w przedszkolu.
 12. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom sześcioletnim bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowóz zapewniają rodzice.

 

§ 10

Organy przedszkola

 

1. Organami przedszkola są:

1) Dyrektor przedszkola.

2) Rada Pedagogiczna.

3) Rada Rodziców.

2. Dyrektor przedszkola:

 1. organizuje pracę placówki i reprezentuje ją na zewnątrz,
 2. sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami,
 3. sprawuje opiekę nad wychowankami i stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 4. realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach kompetencji stanowiących, uwzględnia opinie i wnioski rady pedagogicznej i rady rodziców,
 5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki,
 6. jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników, przyznawania nagród i wymierzania kar,
 7. współdziała ze szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
 8. po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku w przedszkolu zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego (dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego),
 9. jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
 10. w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i rodzicami,
 11. stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem są działalność wychowawcza lub rozszerzanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki; podjęcie działalności przez stowarzyszenie lub inną ww. organizację wymaga uzyskania zgody dyrektora przedszkola, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności,
 12. organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną we współpracy z rodzicami dzieci, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami, placówkami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji jej statutowych działań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia;
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
  W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej,
  w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, a w szczególności organizacji harcerskich;
 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola;
 4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady;
 5. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu;
 6. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
  w każdym semestrze, po zakończeniu roku szkolnego i w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego przedszkole albo co najmniej jednej trzeciej członków rady pedagogicznej;
 7. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należą w szczególności:
 1. przygotowanie projektu statutu lub jego zmian,
 2. zatwierdzanie planów pracy placówki,
 3. podejmowanie uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
  w jednostce,
 4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki,
 5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków przedszkola,
 6. ustalenie regulaminu rady pedagogicznej i jego zmian.
 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 1. organizację pracy przedszkola, w tym harmonogram pracy nauczycieli, projekt planu finansowego placówki, wnioski dyrektora o przyznanie nagród i wyróżnień,
 2. propozycje przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
  w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych,
 3. programy wychowania przedszkolnego,
 4. powierzenie stanowiska dyrektora przedszkola,
 5. powierzenie stanowiska wicedyrektora,
 6. przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola,
 7. pracę dyrektora ubiegającego się o ocenę pracy, a także może wystąpić z wnioskiem
  o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.
 1. Radę rodziców stanowi reprezentacja rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.;
 2. W skład rady rodziców wchodzą przedstawiciele wybrani w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci. W wyborach tych jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Powyższe wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym;
 3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy. Regulamin rady rodziców nie może być sprzeczny ze statutem placówki;
 4. Rada rodziców może występować do dyrektora i rady pedagogicznej, organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola;
 5. W porozumieniu z radą pedagogiczną rada rodziców opiniuje:
  1. program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,
  2. projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.
 6. W celu wspierania działalności statutowej placówki rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. Zasady wydawania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.
 7. Organy przedszkola współdziałają z sobą na zasadach partnerstwa, przestrzegając obowiązującego prawa oświatowego i nie ingerując w swoje kompetencje. Bieżącą wymianę informacji między organami zapewnia dyrektor przedszkola poprzez: zebrania, narady, zeszyt zarządzeń wewnętrznych, tablice ogłoszeń dla rodziców, tablicę informacyjną dla nauczycieli, strony internetowe, korespondencję.

18. Sposób rozwiązywania sporów między organami:

1) ewentualne spory pomiędzy organami przedszkola rozwiązywane są w drodze negocjacji pomiędzy przewodniczącymi poszczególnych organów. Wyniki negocjacji są protokołowane i przekazywane do wiadomości zainteresowanych stron,

2) w razie zaistnienia konfliktu między organami:

a) Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną - dyrektor przedszkola powołuje komisję rozjemczą, w skład, której wchodzą rzecznicy obu stron oraz mąż zaufania akceptowany przez strony konfliktu;

b) Radą Pedagogiczną i dyrektorem - dyrektor przedszkola powołuje komisję rozjemczą,
w skład, której wchodzą osoby akceptowane przez strony konfliktu;

c) Radą Rodziców i dyrektorem - dyrektor przedszkola ustala termin posiedzenia rady pedagogicznej z udziałem stron konfliktu.

3) Na podstawie dokumentów oraz rozmowy, komisja na swoim zebraniu zapoznaje się
z istotą konfliktu. Komisja rozstrzyga konflikt w tajnym głosowaniu. Od decyzji komisji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny lub innej instancji, w zależności od rodzaju i istoty sprawy;

4) W przypadku braku osiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji dyrektor przedszkola
o istniejącym sporze powiadamia organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny w zależności od kompetencji, podejmuje on decyzje rozstrzygające kwestie sporne. Decyzja organu jest ostateczna.

§ 11

Organizacja przedszkola

 

1. Zasady Organizacji pracy przedszkola w tym organizacja pracy oddziałów:

1) Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział, w przedszkolu działa 6 oddziałów, liczba dzieci w oddziałach nie może przekraczać 25 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w ramach wolnych miejsc dzieci 2,5 letnich  / wyłączając dzieci z orzeczeniem – obowiązek tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 9 lat/

2) Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

 a) 5 sal dydaktycznych w budynku głównym, dwie na filii,

 b)  hol w budynku głównym,

c) szatnie dla dzieci w budynku głównym i na filii,

d) pomieszczenia sanitarne,

e) pomieszczenia administracyjno- gospodarcze,

f) kuchnię,

g) pokój dla specjalistów oraz nauczyciela do indywidualnych zajęć terapeutycznych
i konsultacji z rodzicami,

3) Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego; zasady pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym określa odrębny regulamin;

4) Przedszkole organizuje różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki; program wycieczek oraz imprez dostosowuje do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej. Zasady organizacji wycieczek i wyjść poza teren przedszkola regulują odrębne regulaminy i procedury;

5) Przedszkole organizuje na terenie placówki koncerty muzyczne, inscenizacje teatralne, spotkania z twórcami sztuki i kultury;

6) Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący;

8) Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30 do 17.00, od poniedziałku do piątku.

9) Decyzje w sprawie przydziału nauczycieli do poszczególnych oddziałów podejmuje dyrektor przedszkola, do każdego oddziału przydziela się dwoje nauczycieli wychowawców;

10) W okresach obniżonej frekwencji (ferie zimowe, wiosenne, letnie, epidemia grypy itp.) przedszkole może prowadzić zajęcia w grupach łączonych;

11)Termin przerwy pracy ustalony przez organ prowadzący każdego roku jest podawany
do 30 marca. Dyrektor przedszkola do końca kwietnia podaje do wiadomości rodziców adresy przedszkoli dyżurujących w czasie wakacji.

2. Arkusz organizacji przedszkola określa w szczególności:

1) liczbę oddziałów;

2) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;

3) tygodniowy wymiar zajęć religii;

4) czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;

5) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

6) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz
z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;

7) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;

8) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez psychologa, logopedę i innych nauczycieli;

3. Ramowy rozkład dnia w oddziale zawiera:

1)  przebieg aktywności dzieci w poszczególne fragmentach dnia,  w godzinach pracy oddziału z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz realizacji podstawy programowej;

2) zajęcia organizowane z cała grupą rozwijające czynności intelektualne z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci ;

3) zabawy indywidualne i zespołowe stymulujące rozwój każdego dziecka oraz swobodne podejmowane z inicjatywy dzieci;

4) zajęcia rozwijające sprawność fizyczną dzieci poprzez zapewnienie udziału w grach
i zabawach sportowych.   

§ 12

Plan pracy nauczycieli

 1. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą zgodnie
  z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy;
 2. Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci. Troska o pełne bezpieczeństwo dzieci jest priorytetem wszelkich jego działań. Nauczyciel w szczególności:
  1. organizuje zajęcia, zabawy zgodnie z zasadami BHP i potrzebami psychofizycznymi dziecka (zmienność ruchu, wytrzymałość fizyczna),
  2. ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w oddziale, umowy i zasady bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach (w sali, łazience, w trakcie zabaw ruchowych w sali i ogrodzie, na spacerach, wycieczkach, podczas posiłków),
  3. uczy dzieci zgodnej zabawy z rówieśnikami,
  4. uczy przewidywania konsekwencji, wypracowuje u dzieci samodyscyplinę,
  5. dba o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci ze szczególnym uwzględnieniem godzin w momencie rozchodzenia się dzieci, funkcjonowania oddziałów łączonych, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem,
  6. nie pozostawia powierzonego mu oddziału dzieci ani na chwilę bez opieki; gdy nauczyciel musi wyjść, oddziałem powinna zająć się osoba z obsługi (woźna, pomoc nauczyciela); nauczyciel powinien ograniczyć do minimum swoją nieobecność,
  7. nie pozostawia dzieci w oddziale bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika – w takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w oddziale,
  8. współdziała z całym personelem przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu,
  9. informuje rodziców o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu, w oddziale (kontrakty).
 3. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i wewnętrznymi ustaleniami.
 4. Nauczyciel planuje pracę z dziećmi, przygotowując plan pracy zgodnie z decyzją rady pedagogicznej:
  1. realizuje zaplanowaną tematykę w dowolnym czasie w ciągu jednego lub kilku dni, tygodnia, miesiąca,
  2. plan dnia powinien mieć charakter otwarty, pozwalający na uwzględnienie propozycji dzieci,
  3. plan pracy powinien mieć zachowaną właściwą proporcję czasową między formami proponowanymi przez nauczyciela a swobodną działalnością dzieci, zgodną z podstawą programową,
  4. część codziennych zajęć, zgodnie z zasadami higieny i potrzebami zdrowotnymi przedszkolaków, powinna odbywać się na powietrzu, jeżeli tylko pozwala na to pogoda.
 5. Do zakresu zadań nauczyciela należą:
  1. prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznej, mającej na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci przy wykorzystaniu uzyskanych informacji o dziecku w planowaniu i realizowaniu pracy indywidualnej; obserwacje przeprowadza się dwa razy w roku i dokumentuje je arkuszem diagnostycznym,
  2. prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,
  3. opracowanie, na podstawie gromadzonych wyników, diagnozy przedszkolnej i realizowanie indywidualnego dla każdego dziecka programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka,
  4. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
  5. stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania,
  6. planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji przez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
  7. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych i troska o estetykę pomieszczeń.
 6. Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości.
 7. W pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciel współpracuje ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznej i logopedą.
 8. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, doradcy metodycznego i rady pedagogicznej.
 9. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci w ramach następujących form współpracy:
  1. uzyskiwania informacji o zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i w danym miesiącu,
  2. przekazywania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju poprzez:
 1. organizowanie zebrań ogólnych i grupowych w zależności od potrzeb i zajęć otwartych co najmniej dwa razy w roku,
 2. organizowanie indywidualnych spotkań z rodzicami w celu wymiany bieżących informacji o dziecku i dyskusji na tematy wychowawcze,
 3. przeprowadzanie wywiadów, rozmów itp. w celu gromadzenia potrzebnych informacji o rodzinie;
  1. uczestnictwa rodziców w zajęciach, wycieczkach, uroczystościach,
  2. prezentowania gazetki dla rodziców o tematyce pedagogicznej,
  3. informowania rodziców na tematy bieżącego życia oddziału i przedszkola,
  4. systematycznego eksponowania prac dzieci.
 1. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności
  i zainteresowania, dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy;
 2. Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka, nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń;
 3. Do zadań nauczyciela należy wykonywanie innych poleceń dyrektora wynikających
  z organizacji pracy w placówce;
 4. Do zadań nauczyciela należą nadzorowanie i kontrolowanie  schodzenia się dzieci do przedszkola i rozchodzenia do domu, wydawanie dzieci tylko osobom upoważnionym do ich odbioru z przedszkola.

 

§ 13

Zadania wicedyrektora pzredszkola

1. W przedszkolu istnieje stanowisko wicedyrektora

2. Zadania wicedyrektora określa dyrektor przedszkola w szczegółowym zakresie obowiązków, które umieszczone są w aktach osobowych.

3. Wicedyrektor przedszkola zobowiązany jest w szczególności do:

1) nadzorowania pracy oddziałów w zakresie pracy opiekuńczo- wychowawczo-dydaktycznej nauczycieli, pracy personelu administracji i obsługi, estetyki i czystości pomieszczeń,

2) prowadzenia pracy opiekuńczo-wychowawczo – dydaktycznej w wymiarze ustalonym
w projekcie organizacyjnym przedszkola,

3) sprawdzania planów pracy nauczycieli,

4) prowadzenia i omawiania hospitacji z wyznaczonymi nauczycielami,

5) prowadzenie ewidencji dzieci przedszkola,

6) współpracy z rodzicami,

7) prowadzenia akt osobowych pracowników przedszkola,

8) comiesięcznego rozliczania godzin ponadwymiarowych nauczycieli,

9) zastępowania dyrektora w czasie jego nieobecności,

10) właściwego zabezpieczenia i prawidłowego używania pieczęci nagłówkowej

przedszkola oraz pieczęci imiennej,

11) wykonywania poleceń dyrektora i prac wynikających z organizacji pracy przedszkola.

4. Wicedyrektor posiada upoważnienie do podejmowania decyzji w pilnych sprawach
w czasie nieobecności dyrektora.

 

§ 14

Zadania pracowników administracyjno-obsługowych

 1. Podstawowymi zadaniami pracowników administracyjno-obsługowych są zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
 2. Personel obsługowy wspomaga nauczycieli i współdziała z nimi w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu, m.in.:
  1. zgłasza wszelkie nieprawidłowości w działaniu urządzeń i wyposażeniu przedszkola,
  2. wspomaga nauczyciela (zgodnie z przydziałem czynności na dany rok szkolny) w opiece nad dziećmi w sali, łazience, ogrodzie, na spacerze, wycieczce i w innych sytuacjach.

§ 15

Wychowankowie przedszkola

 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy trzy lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy siedem lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola, dysponując wolnymi miejscami, może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło dwa i pół roku;
 2. W przypadku dzieci mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej siedmiu lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy ono dziewięć lat’
 3. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 4. Dziecko w wieku sześciu lat ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne;
 5. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w ust. 4, są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola.

§ 16

Prawa i obowiązki wychowanków

 1. Dzieci w przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526), w szczególności prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego poprzez:
 1. przebywanie w przedszkolu urządzonym zgodnie z zasadami higieny, potrzebami dziecka i możliwościami placówki,
 2. organizację dnia zabezpieczającą higieniczny tryb życia, zdrowe żywienie,
 3. właściwie zorganizowany wypoczynek, bezpieczne zażywanie ruchu,
 4. uczestniczenie w proponowanych sytuacjach edukacyjnych w ciągu całego dnia zgodnie z możliwościami percepcyjnymi dziecka,
 5. zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i ruchowych,
 6. zaspokajanie potrzeb własnych,
 7. doskonalenie i rozwijanie zdolności i zainteresowań,
 8. przeprowadzanie prostych doświadczeń lub ich obserwowanie,
 9. współdecydowanie o wyborze zabaw i rodzaju zajęć w danym dniu,
 10. zabawę i wybór towarzysza zabawy,
 11. ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,
 12. wyrażanie własnych sądów i opinii,
 13. poszanowanie godności osobistej,
 14. tolerancję,
 15. akceptację,
 16. zrozumienie indywidualnych potrzeb,
 17. poszanowanie własności,
 18. indywidualne tempo rozwoju.
 1. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
 1. przestrzegać ustalonych w grupie zasad i reguł (m.in. sprzątać po skończonej zabawie i pracy, pilnować swojej zabawki przyniesionej z domu),
 2. przestrzegać ustalonych zasad dotyczących bezpieczeństwa,
 3. próbować ubierać i rozbierać się z pomocą osoby dorosłej (trzy–czterolatki), umieć się ubrać, rozebrać i wiązać sznurowadła (pięcio–sześciolatki), samodzielnie posługiwać się sztućcami,
 4. samodzielnie załatwiać potrzeby fizjologiczne,
 5. wykonywać prace porządkowe na miarę swoich możliwości,
 6. przestrzegać podstawowych zasad higieny osobistej,
 7. szanować wytwory innych dzieci,
 8. godnie reprezentować przedszkole w kontaktach ze środowiskiem.

§ 17

Obowiązki rodziców

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należą:

 1. respektowanie niniejszego statutu,
 2. respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców,
 3. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
 4. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
 5. niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
 6. zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci sześcioletnich podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,
 7. zaopatrzenie dzieci w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
 8. wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka,
 9. inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola.

§ 18

Prawa rodziców

 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
 2. Rodzice mają prawo do:
  1. zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno-wychowawczej,
  2. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju
   i postępów edukacyjnych dziecka,
  3. uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je wspomagać w osiąganiu tej gotowości odpowiednio do jego potrzeb,
  4. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych i doborze metod udzielania dziecku pomocy,
  5. wyrażania i przekazywania nauczycielowi i dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,
  6. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i organowi nadzorującemu pracę pedagogiczną.

§ 19

Organizacja zajęć dodatkowych

1. Zasady organizowania zajęć dodatkowych:

1) Zajęcia dodatkowe w przedszkolu uzgadniane są z Rodzicami i prowadzone za ich zgodą. Koszt zajęć dodatkowych ponosi gmina.

2) Zajęcia dodatkowe prowadzone są prze osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i przygotowanie pedagogiczne.

3) Zajęcia dodatkowe nie mogą być organizowane w czasie od 9.40 do godz. 12.00
ze względu na istotne działania realizowane przez nauczyciela z całą grupą.

4) Osoby prowadzące zajęcia dodatkowe winny posiadać ubezpieczenie OC.

5) Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo dzieci powierzonych jej opiece.

2. W przedszkolu  prowadzone są dodatkowe zajęcia bezpłatne:

1) Nauka religii dla dzieci za zgodą rodziców – dzieci niebiorące udziału w zajęciach pozostają pod opieką nauczyciela;

2) Język angielski,

3) Taniec towarzyski,

4) Inne ustalane dla poszczególnych grup w każdym roku szkolnym.

 

§ 20

                     Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

1. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:

1) Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka mają obowiązek osobistego przyprowadzania
i odbierania dziecka z przedszkola. W przypadku wychowanków Domu Dziecka – dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane przez wychowawcę;

2) Dzieci mogą być wyjątkowo przyprowadzane i odbierane przez inne osoby pełnoletnie upoważnione na piśmie przez rodziców lub prawnych opiekunów. Upoważnienia te zawierają imię i nazwisko osoby upoważnionej, jej serię i nr dowodu osobistego. Upoważnienie jest własnoręcznie podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna. Upoważnienia dostarczane są osobiście przez rodziców do nauczycielki z grupy i pozostają w dokumentacji przedszkola;

3) Upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę nieletnią będzie respektowane przez przedszkole tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli upoważnienie to będzie potwierdzone przez rodziców /opiekunów/, a osoba odbierająca ma prawo do poruszania się samodzielnie w ruchu drogowym;

4) Rodzice lub opiekunowie powinni przyprowadzić dziecko do szatni i oddać pod opiekę osoby dyżurującej;

5) W przypadku zgłoszenia się po odbiór dziecka osoby, której stan wskazuje na spożycie alkoholu, dziecko nie zostanie oddane pod jej opiekę, a o fakcie tym zostanie poinformowany dyrektor przedszkola;

6) W wypadku, o którym mowa w pkt 5, nauczyciel jest zobowiązany do zorganizowania odbioru dziecka przez inną, upoważniona osobę;

7) W przypadku braku kontaktu z innymi osobami upoważnionymi do odbioru dziecka, nauczyciel może oddać dziecko jednostce powołanej do opieki nad dziećmi porzuconymi;

8) W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców (prawnych opiekunów)
o zaistniałym fakcie;

9) W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel oczekuje
z dzieckiem w placówce 1 godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami);

10) Życzenia Rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z Rodziców muszą być poświadczone przez stosowne orzeczenie sądowe;

11) W kwestiach spornych dotyczących odebrania dziecka z przedszkola przez osoby nieupoważnione, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodzica i Policję;

12) W przypadku zagrożeń chorobami zakaźnymi lub innymi sytuacjami kryzysowymi Rodzice są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania aktualnych zasad i procedur uczęszczania dziecka do Przedszkola, przyprowadzania i odbierania.

 

 

§ 21

Zasady odpłatności za przedszkole

 1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż pięć godzin;
 2. Przedszkole pobiera opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, ustalony przez organ prowadzący, jak również opłaty za korzystanie z posiłków;
 3. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez dzieci z posiłków nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i kosztów utrzymania stołówki. opłaty dokonują rodzice przelewem (pocztowym, bankowym lub internetowym) na konto bankowe przedszkola;
 4. Opłata za wyżywienie to koszty produktów żywnościowych ustalone w postaci dziennej stawki żywieniowej. Cały koszt żywienia pokrywają Rodzice proporcjonalnie do ilości posiłków:

a) dzieci korzystających z 3 posiłków pokrywają 100% stawki żywieniowej;

b) dzieci korzystających z 2 posiłków pokrywają 80% stawki żywieniowej;

c) dzieci korzystających z 1 posiłku (obiad) pokrywają 60% stawki żywieniowej;

 5. Opłatę za przedszkole należy uiszczać z dołu, nie później niż do 14 dnia następnego miesiąca;

 6.   Zasady korzystania z wyżywienia pracowników przedszkola:

 1. z wyżywienia w przedszkolu mogą korzystać pracownicy przedszkola jedynie za pełną odpłatnością na zasadach ustalonych przez organ prowadzący,
 2. w cenę posiłków wkalkulowane są koszty zakupu surowca zużytego do sporządzenia posiłków i ustalony przez dyrektora ryczałt na koszty administracyjno-rzeczowe, który obejmuje:
 1. wynagrodzenie pracowników przygotowujących posiłki,
 2. zużycie mediów (energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody, ścieków),
 3. inne wydatki rzeczowe związane z zakupem środków czystości.

 

§ 22

                                                         Rekrutacja do przedszkola

2. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

1) Rekrutacja do przedszkola prowadzona jest z wykorzystaniem elektronicznego systemu ewidencji podań, zwanego dalej ,,Systemem”, który umożliwia sprawne przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, optymalne wykorzystanie miejsc oraz przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego z zastosowaniem jednolitych zasad.

2) Postępowanie rekrutacyjne wspomagane Systemem, jest prowadzone zgodnie z ustalonymi w m. Kraków zasadami i kryteriami prowadzenia zapisów, w terminach określonych
w harmonogramie dostępnymi na stronie www.portaledukacjyjny.krakow.pl

§ 23

Skreślenie dziecka z listy wychowanków

 1. Dyrektor na podstawie uchwały rady pedagogicznej może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
  1. długotrwałej nieobecności dziecka (ponad miesiąc) i nie zgłoszenia tego faktu w przedszkolu,
  2. nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu,
  3. utajenia przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie.
 2. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy rodzice otrzymują na piśmie z uzasadnieniem. Od decyzji przysługuje odwołanie do kuratora oświaty w terminie 14 dni od daty jej doręczenia rodzicom dziecka.
 3. Skreślenie dziecka z listy jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy.
 4. Dziecko sześcioletnie musi realizować obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

§ 24

Współdziałanie organów przedszkola

 1. Organy działające w przedszkolu współdziałają ze sobą tak, aby:
  1. zapewnić każdemu z nich możliwość działania i podejmowania decyzji w granicach kompetencji określonych w przepisach powszechnie obowiązujących,
  2. umożliwić rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz przedszkola,
  3. zapewnić bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola
   o podejmowanych działaniach lub decyzjach.
 2. Każdy organ przedszkola może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów przedszkola, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
 3. Współdziałanie organów ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom, przestrzegania Konwencji o prawach dziecka i podnoszenie poziomu pracy placówki.

§ 25

Zasady rozwiązywania sporów

 1. Organem właściwym do rozwiązywania sporów między organami przedszkola jest dyrektor.
 2. Spory kompetencyjne między organami przedszkola rozstrzyga się w drodze negocjacji
  i mediacji z zachowaniem swobodnego działania w ramach swoich kompetencji.

§ 26

Zajęcia zdalne

 1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane z wykorzystaniem:
 1. poczty elektronicznej,
 2. strony internetowej przedszkola,
 3. innych środków komunikacji,
 4. materiałów dostępnych na stronach internetowych MEN-u, kuratorium oświaty, CKE i OKE,
 5. materiałów prezentowanych przez publiczną telewizję i radiofonię.
 1. Dyrektor odpowiada za skoordynowanie dziennej i tygodniowej liczby zajęć, w tym za ustalenie limitu zajęć prowadzonych w czasie rzeczywistym, zarówno w tygodniu, jak i w konkretnym dniu, przy uwzględnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze (lub innym urządzeniu multimedialnym).
 2. Zadaniem wychowawcy jest systematyczne, raz w tygodniu, zamieszczanie rozkładu zajęć dla oddziału.
 3. Nauczyciele przekazują wychowankom, z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość, o których mowa w ust. 4, informację o zadaniach dla dzieci z terminem ich wykonania/przesłania, nie krótszym niż siedem dni i ustalonym w taki sposób, aby wychowankowie mieli możliwość wykonania zadania w warunkach pracy zdalnej.

§ 27

 1. Przedszkole zapewnia nauczycielom możliwość prowadzenia nauczania zdalnego
  w siedzibie przedszkola z wykorzystaniem przedszkolnego sprzętu komputerowego.
 2. Dyrektor powołuje zespół ds. zdalnego nauczania, którego zadaniami są wspieranie pozostałych nauczycieli, dzielenie się doświadczeniami i umiejętnościami informatycznymi oraz metodycznymi.

§ 28

 1. Prowadzone przez nauczycieli zajęcia online mogą być obserwowane przez dyrektora, w ramach prowadzonego wewnętrznego nadzoru pedagogicznego.
 2. Cele obserwacji, o których mowa w ust. 1, to weryfikowanie materiałów udostępnianych wychowankom do nauki, obserwowanie działań nauczyciela, w szczególności dotyczących komunikowania dzieciom celów zajęć, wskazywania wymaganych zadań
  i aktywności, wspierania dzieci w ich realizacji, dawania wskazówek, ukierunkowywania, oceniania, liczby zadawanych prac domowych. Obserwacje dyrektor prowadzi zgodnie
  z planem nadzoru pedagogicznego oraz – jeżeli wynika to z potrzeb – także w trybie doraźnym.

§ 29

 1. Dyrektor przedszkola koordynuje pracę nauczycieli oraz współpracę nauczycieli z rodzicami.
 2. Nauczyciel zobowiązany jest do odczytywania informacji wysyłanych przez dyrektora przedszkola w postaci SMS-ów, e-maili, za pomocą komunikatorów internetowych.
 3. Nauczyciele wykonują pracę zdalnie lub pozostają w gotowości do pracy.
 4. Proponowane zajęcia powinny uwzględniać wiek dziecka i jego możliwości psychofizyczne.
 5. Wychowawca oddziału podaje zakres treści nauczania przy użyciu dostępnych środków komunikacji elektronicznej.
 6. Przy planowaniu pracy zdalnej do realizacji w domu proponuje się sytuacje sprzyjające zacieśnieniu rodzinnych relacji, np. konstruowanie gier, czytanie, zabawy sensoryczne, wspólną zabawę na podwórku.
 7. Zajęcia online lub offline oraz godziny konsultacji z rodzicami, ewentualnie z dziećmi, dla poszczególnych oddziałów odbywają się zgodnie z planem pracy odpowiadającym tygodniowemu pensum poszczególnych nauczycieli.
 8. Wszyscy nauczyciele są dostępni dla rodziców i ich dzieci w godzinach swojej pracy zgodnie z tygodniowym planem pracy. Nauczyciele wychowawcy potwierdzają obecność wychowanków na zajęciach.

§ 30

Gospodarka finansowa

 

1. Dyrektor przedszkola odpowiada za opracowanie rocznych planów finansowych przedszkola i ich zatwierdzenie w terminie poprzedzającym okres ich obowiązywania;

2. W razie zastrzeżenia sobie, na mocy odrębnych przepisów, przez organ prowadzący przedszkole prawa zatwierdzania rocznych planów finansowych przedszkola przez organy wykonawcze organu prowadzącego przedszkole, dyrektor odpowiada za terminowe przedłożenie projektu rocznego planu finansowego tym organom do zatwierdzenia;

3. Przedszkole korzysta z obsługi świadczonej na mocy odrębnych przepisów przez Miejskie Centrum Obsługi Oświaty. Dyrektor przedszkola korzysta z jego pomocy w opracowaniu projektu rocznego planu finansowego. Za sporządzenie planu lub projektu planu, o którym mowa w ust. 2 wyłączną odpowiedzialność przed organem prowadzącym przedszkole ponosi dyrektor;

4. Zasady przewidziane w ust. 1- 3 stosuje się odpowiednio do wprowadzania zmian
w rocznym planie finansowym przedszkola;

5. Za prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej przez przedszkole wyłączną odpowiedzialność ponosi dyrektor przedszkola.

6. W ramach odpowiedzialności, o której mowa w ust. 5 dyrektor przedszkola odpowiada
w szczególności za:

 1) Prawidłowe, tj. zgodne z przepisami rocznego planu finansowego gospodarowanie środkami finansowymi przedszkola;

 2) Dokonywanie wydatków w ramach podziałek klasyfikacyjnych obowiązującego planu finansowego i w kwotach nieprzekraczających wysokości w nich przewidzianych;

3) Terminowe rozliczenie za pomocą stosowanych dokumentów z organem prowadzącym przedszkole ze środków otrzymanych z budżetu tego organu;

4) Stosowanie procedur przewidzianych w ustawie o zamówieniach publicznych przy zakupie towarów i usług i robót budowlanych ze środków budżetowych otrzymanych od organu prowadzącego przedszkole objętych rocznym planem finansowym przedszkola;

7. Dyrektor ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe tj. rzetelne, celowe, oszczędne
i efektywne gospodarowanie powierzonym mu w zarząd mieniem przedszkola;

8. W zakresie spraw, o których mowa w ust. 5- 7 dyrektor przedszkola podlega nadzorowi organu prowadzącemu przedszkole na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.

§ 31

Ceremoniał

 1. Ceremoniał przedszkolny jest zbiorem zasad i reguł określających zespołowe i indywidualne zachowanie się dzieci, nauczycieli i rodziców uczestniczących w uroczystościach państwowych, patriotycznych, religijnych i innych uroczystościach przedszkolnych;
 2. Ceremoniał jest istotnym elementem obrzędowości przedszkolnej, nawiązującej do wychowania w duchu tradycji i poszanowania ojczyzny;
 3. Ceremoniał nie określa wszystkich elementów poszczególnych uroczystości. Uzależnione są one od charakteru uroczystości;
 4. Za organizację i przebieg uroczystości odpowiada wyznaczony nauczyciel, który przeprowadza uroczystość zgodnie z przygotowanym i zatwierdzonym przez dyrektora scenariuszem;
 5. Godło znajduje się w centralnym punkcie każdej sali dydaktycznej, w gabinecie dyrektora;
 6. Hymn państwowy wykonywany jest podczas uroczystości przedszkolnych związanych z obchodami świąt państwowych;
 7. Uroczystości prowadzą dyrektor lub wyznaczony przez niego nauczyciel.

 

§32

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.
 2. Statut jest zatwierdzany poprzez Uchwałę Rady Pedagogicznej.
 3. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

§ 33

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Przedszkole używa pieczęci:
3
 

 

Nazwa przedszkola na tablicy urzędowej brzmi:

Tęczowa Akademia Przedszkolaka

Samorządowe Przedszkole nr123

w Krakowie

ul. Miechowity 4

 

Statut został zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej